Tàu đi Hà Nội từ Sài Gòn có rất nhiều chuyến và gần 2 ngày để hoàn thành lộ trình. ...